පිළිකාව සංඥා ක්‍රමයකින් පාලනය කල හැකියි -  හසිනි ජයතිලක.
Health
පිළිකාව සංඥා ක්‍රමයකින් පාලනය කල හැකියි - හසිනි ජයතිලක.